Newsletter

Regulamin sklepu internetowego www.mymusicangel.pl
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. DEFINICJE 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania 
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach 
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza 
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie 
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o 
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.2smedia.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o 
świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Tomasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 2S Media Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 525-23-37-575, adres poczty 
elektronicznej: 2smedia@2smedia.pl, numer telefonu: (+48) 602133288 (opłata jak za połączenie 
standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – Tomasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 2S Media Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 525-23-37-575, adres poczty 
elektronicznej: 2smedia@2smedia.pl, numer telefonu: (+48) 602133288 (opłata jak za połączenie 
standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie 
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z 
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje 
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: 
Imię i nazwisko (nazwa) Tomasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą 2S Media Sp. z o.o.
Adres zamieszkania / prowadzenia 
działalności / siedziby ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Organ, który zarejestrował działalność 
gospodarczą przedsiębiorcy, a także 
numer, pod którym przedsiębiorca 
został zarejestrowany
NIP 525-23-37-575
Adres poczty elektronicznej 2smedia@2smedia.pl
Adres strony internetowej www.2smedia.pl
Numer telefonu
602133288
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego 
operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. Newsletter (UWAGA: w wypadku dodania innych Usług elektronicznych należy 
odpowiednio wskazać warunki zawierania umowy w pkt. 3 Regulaminu)
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca: 
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, 
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i 
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i 
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej 
osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki 
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w 
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, 
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego 
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w 
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie 
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza 
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i 
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu
wypowiedzenia. 
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w 
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi 
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym 
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem 
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony 
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie 
trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi 
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych 
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, 
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i 
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak 
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz 
dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: 
http://2smedia.pl/pl/i/Koszty-dostawy/6
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez 
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, 
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta 
Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na 
stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o 
wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia 
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem 
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy 
Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w 
formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co 
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji 
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i 
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w 
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia 
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu 
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie 
Sklepu internetowego.
5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w 
terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa 
sprzedaży. 
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są 
dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem:http://2smedia.pl/pl/i/Koszty-dostawy/6
6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu 
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient 
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej 
zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć 
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

 

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

 

7.3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu 
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z 
Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 
Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na 
adres ul. Marii Konopnickiej 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: 2smedia@2smedia.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub 
w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z 
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w 
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z 
działaniem Sklepu internetowego
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje 
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 2smedia@2smedia.pl
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz 
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego 
jest: Tomasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 2S Media Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, NIP 525-23-37-575, adres poczty 
elektronicznej: 2smedia@2smedia.pl
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego 
zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi 
elektronicznej.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o 
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do 
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także 
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie 
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe 
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a 
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w 
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką 
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w 
zakres tej działalności.
10.3. (UWAGA – punkt o zmianach niesie ze sobą zawsze ryzyko uznania za niedozwolony ze względu na 
możliwość kwestionowania ważności przyczyn zmian – stąd proszę rozważyć konieczność 
wprowadzenia niniejszego punktu we własnym regulaminie) Usługodawca zastrzega sobie prawo do 
zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiana prawa lub zasad sprzedaży.
Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział 
umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób 
naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone 
lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach 
dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek 
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza 
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:http://2smedia.pl/pl/i/Regulamin/3
oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i 
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na 
stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku 
Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (paragon lub FV).
10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie 
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy 
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane 
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.